align=bottom
چهارمین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان: چهارمین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، اینترنت اشیاء و کاربردهای آن در روزهای 26 و 27 شهریور ۹۹ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. محورهای این همایش عبارتند از: ۱- زیرساخت های مخابراتی و پروتکل ها دراینترنت اشیاء ، 2- محاسبات ابری/مه/لبه دراینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند...

3- امنیت و حریم خصوصی دراینترنت اشیاء هوشمند

4- کاربردهای اینترنت اشیاء درشهرهای هوشند

5- تجزیه و تحلیل داده های حجیم

6- کاربردهای اینترنت اشیا درصنعت برق

7- شبکه های اجتماعی و شهرهای هوشمند

پایان پیام